شرکت تام ايران خودرو
کد کاربر
رمز
 
نكته شگفت روانشناسي انساني اين است كه افراد انتقاد را به خاطر مي سپارند، اما در برابر تشويق است كه واكنش نشان ميدهند.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.