شرکت تام ايران خودرو
کد کاربر
رمز
 
هنر بازاريابي امروز،" فروش يخچال به اسكيمو" نيست، بلكه اسكيمو را به عنوان يك مشتري خشنود، همواره در كنار داشتن است.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.